Beroendebehandling

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Behandlingshem för alkohol- och drogmissbruk

Medicinsk och terapeutisk behandling

På Castle Craig ser vi på beroende som kronisk sjukdom som kräver total avhållsamhet från alkohol och droger för att man ska kunna tillfriskna. I vår behandlingsmodell kombineras kvalificerad sjukvård och psykoterapi. Grunden i vårt terapeutiska program är det evidensbaserade tolvstegsprogrammet och vi uppmuntrar våra patienter att delta i självhjälpsgrupper som Anonyma Alkoholister (AA) och Anonyma Narkomaner (NA). Förutom tolvstegsprogrammet erbjuder vi våra patienter flera andra evidensbaserade behandlingar.

Behandlingslängden omfattar fem till tolv veckor. Alla behandlingsupplägg är individuella och antalet veckor på din behandling beror på dina problem.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Personligt anpassad beroendebehandling

Kärnan i vårt behandlingsprogram är att vi ser på beroende som en kronisk, progressiv, destruktiv och ofta dödlig sjukdom med stor risk för återfall. Den är dock behandlingsbar så det finns goda  möjligheter till återhämtning. Vårt mål är att förbereda människor för ett liv i total avhållsamhet från alkohol och droger.

På Castle Craig ser vi till varje individs unika behov. Forskning visar att en effektiv missbruksbehandling måste ta ett helhetsgrepp över patientens medicinska behov och inte bara behandla själva beroendet. Hos oss får varje patient en individuell vårdplan som skapas av ett team av läkare, sjuksköterskor och terapeuter. Vår behandlingsansvariga beroendeläkare handleder personalen och övervakar behandlingsinsatserna.

Missbruksvården på Castle Craig håller högsta kvalitet. Sjukhuset ledningsgrupp består av läkare med medicinsk specialistbakgrund. Hela vår verksamhet är också certifierad enligt ISO 9001.

Castle Craig inspekteras regelbundet av Healthcare Improvement Scotland. Vi är också en underleverantör till National Health Service (NHS) (motsvarande svenska regioner) och många av de största försäkringsbolagen i Europa.

”På Castle Craig strävar vi efter att hålla en hög standard på vården genom ett kontinuerligt kvalitetssäkringsarbete. Vi värdesätter våra patienter och våra samarbetspartners. Genom samarbeten med andra organisationer och remittenter kan vi ständigt förbättra vårdkvalitén.” – Dr. Margaret Ann McCann, MB BCh, BAO Bachelor of Medicine, VD

Inskrivning

När en patient anländer till Castle Craig möts de av vår vårdpersonal. En av våra läkare genomför en fullständig medicinsk undersökning. Tillsammans med en sjuksköterska och en läkare bedöms behovet av medicinsk avgiftning och ett personligt behandlingsprogram upprättas. Nya patienter får också träffa sin personliga terapeut som, under ledning av en psykiater, kommer att utveckla den individuella vårdplanen.

Vi uppmuntrar familjemedlemmar och närstående att delta i behandlingsprogrammet redan från start.

Abstinensbehandling

Många av våra patienter är i behov av medicinsk avgiftning när de kommer till Castle Craig. Vårt medicinska team har lång erfarenhet av att genomföra avgiftning på ett säkert sätt som minimerar obehagliga symptom. Abstinensbehandlingen kan vara skrämmande för patienten men är av avgörande betydelse för möjligheten till återhämtning på lång sikt. Vår personal gör sitt yttersta för att stödja patienterna under denna fas av behandlingen.

Abstinensbehandling alkohol

En alkoholavgiftning tar vanligtvis tre till sju dagar beroende på person och omfattning av alkoholproblemet. I avgiftningen får patienten till en början läkemedel som mildrar abstinenssymptomen och som kraftigt minskar risken för krampanfall. Dessa mediciner trappas sedan ner under ett antal dagar för att ytterligare minska risken för obehagliga symptom. Under abstinensbehandlingen får de flesta patienter vitamintillskott.

Abstinensbehandling narkotika

Abstinensbehandlingen för narkotika utformas individuellt beroende på vilken sorts narkotika patienten missbrukar och hur konsumtionen ser ut. Behandlingstiden är längre än vid alkoholavgiftning och kan ta från en till åtta veckor (eller längre). Har patienten ett omfattande beroende av lugnande medel kan avgiftningen ta extra lång tid.

Psykiatrisk vård

Under inskrivningen gör en psykiatriker också en bedömning av patientens psykiska hälsa. Psykisk ohälsa kan innefatta: ångesttillstånd, depression, ADHD och posttraumatiskt stressyndrom. Vi screenar också för andra beroenden och tvångshandlingar inklusive ätstörningar, spelberoende och dysfunktionella relationer.

Samsjuklighet är mycket vanligt bland människor med beroende. Depression är till exempel tre gånger vanligare bland alkoholister än bland resten av befolkningen. Ofta är de depressiva symptomen orsakade av missbruket och försvinner eller mildras under beroendebehandlingen. Men för vissa patienter som lider av en separat depressiv sjukdom krävs det specifik behandling även för denna diagnos.

I sådana fall får patienten en integrerad vårdstrategi med målsättningen att få en optimal återhämtning från depressionen och missbruket. För dessa patienter är också samverkan med andra vårdenheter och en förstärkt eftervård viktigt tillsammans med stöd från familj och vänner. Några av de mest verksamma terapiformer som vi erbjuder för patienter med psykisk ohälsa är:

 • Traumaterapi i grupp
 • EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing)
 • Mindfulness i grupp
 • Skräddarsydd kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Dialektisk beteendeterapi (DBT) som är en variant av KBT utvecklad för behandling av personer med borderline personlighetsstörning

”När en patient med beroende också lider av depression, ångest, ätstörningar eller posttraumatiskt stressyndrom kommer dessa tillstånd att interagera med varandra och öka risken för återfall om de inte behandlas .”

– Dr Maria Kelly, psykiater

Terapier på Castle Craig

Medicinsk avgiftning och behandling av fysisk ohälsa är första steget i tillfrisknandet, men vi vet att det aldrig räcker att bara sluta dricka eller använda droger.

Efter avslutad avgiftning är det nödvändigt att ta itu med de bakomliggande orsakerna till missbruket, att hjälpa patienterna att hantera sug och ta itu med de psykologiska och känslomässiga förändringar som orsakats av alkohol- och narkotikaanvändningen. På Castle Craig använder vi främst evidensbaserade terapier som tolvstegsprogrammet och kognitiv beteendeterapi.

Enskild terapi

Varje patient tilldelas en ansvarig terapeut och får regelbundet träffa honom/henne i enskilda samtal. Under dessa möten får patienten möjlighet att undersöka vilka konsekvenser som missbruket fört med sig, både för sig själv och för sin familj. Terapeuten får också en möjlighet att regelbundet utvärdera och revidera patientens individuella behandlingsplan.

Gruppterapi

Stämningen på Castle Craig genomsyras av en känsla av gemenskap och positivt  kamratstöd. Genom att möta andra med samma problem får patienterna hjälp att bli medvetna om sina känslor, dela och jämföra sina erfarenheter, lösa problem och ta itu med sin egen förändringsprocess.

Mötet med andra patienter går som en röd tråd genom hela behandlingen och under de första veckorna deltar patienten i gruppterapi två gånger om dagen. Vanligtvis består grupperna av runt 10 personer och leds av en terapeut vars roll är att underlätta förändringsprocessen och ibland också att utmana patienterna att tänka i nya banor. När patienterna får dela sina erfarenheter med varandra och vara öppna med sina känslor skapas förutsättningar för att de ska kunna känna styrka, hopp och en ökad självkänsla.

Exempel på behandlingsinsatser på Castle Craig

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Negativa tankar och attityder kan blockera tillfrisknandet – och KBT kan åtgärda detta. Våra KBT-utbildade terapeuter hjälper patienterna att utveckla en känsla av personligt ansvar, snarare än att acceptera rollen som offer. I KBT lär sig patienterna också att effektivt hantera sin förnekelse och de överväldigande känslor som kan leda till återfall.

Familjeterapi

I vår behandlingsmodell ingår det att hjälpa familjemedlemmar att förstå att beroende är en sjukdom och hur det påverkar relationerna i familjen.

Vår övertygelse är att patientens familj kan spela en viktig roll för att främja tillfrisknandet. Deras engagemang under behandlingen kan vara avgörande för att patienten ska kunna bygga en stabil grund för sin nykterhet. Efter inskrivningen kommer patientens ansvariga terapeut (med patientens medgivande) att kontakta familj och närstående för att boka in ett första gemensamt möte.

Vi rekommenderar att familjemedlemmarna deltar i minst två möten med en terapeut. På dessa möten utforskar vi tillsammans hur missbruket har påverkat familjen och vi hjälper både patienten och de anhöriga att hitta fungerande sätt att förhålla sig till varandra.

Patientens familj har också möjlighet att delta i vårt familjeprogram som arrangeras vid flera tillfällen varje år. Under familjeprogrammet får deltagarna en unik möjlighet att fokusera på sina egna behov. Varje söndag finns också en möjlighet för familjemedlemmar att besöka Castle Craig och delta i någon av de självhjälpsgrupper som arrangeras. I samband med besök på Castle Craig finns möjlighet att övernatta på området.

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD

Om patienten bär på traumatiska minnen av övergrepp, misshandel och sorg kan det blockera tillfrisknandet. Det är därför viktigt för oss att ställa frågor om sådana tidigt i behandlingen så att patienten kan få behandling för PTSD.

Behandling av ätstörningar

Alkohol- och drogmissbruk leder ofta till näringsbrist och vi erbjuder därför kostrådgivning. Vi tar också emot patienter med beroendesjukdom i kombination med mildare former av ätstörningar.

Spelberoende

Spel om pengar och dataspelsberoende kan leda till allvarliga ekonomiska problem, problem på jobbet, dysfunktionella familjer och självmord. På Castle Craig har vi ett specifikt program för spelberoende och en stödgrupp där personer med spelberoende kan dela sina erfarenheter och stödja varandra.

Sorgterapi

Vissa av våra patienter bär på obearbetad sorg som bidrar till deras alkohol- och drogproblem. Sorg kan uppstå, inte bara efter en nära anhörigs bortgång, utan också efter en skilsmässa, vid uppkomst av funktionshinder eller när man tvingas ta farväl av någon eller något som man älskar. På Castle Craig finns en sorgterapigrupp där patienterna kan dela sina känslor och lära sig att hantera sorgens fem stadier: förnekelse, ilska, köpslående, depression och acceptans.

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

Obehandlade trauman kan vara en bakomliggande orsak till beroende. På Castle Craig använder vi den innovativa behandlingsformen EMDR som är mycket effektiv vid behandling av trauma. I den här behandlingen kombineras specifika ögonrörelser med beteendeterapi och patienten får hjälpa att  bearbeta förträngda negativa minnen. Med hjälp av EMDR kan patienten öka sin självinsikt och få perspektiv till sina traumatiska minnen.

Meditation

Forskning visar att meditation kan stärka den del av hjärnan som ansvarar för optimism, kreativitet och välbefinnande. På Castle Craig använder våra terapeuter meditation vid enskilda möten med patienter för behandling av stress, ångest, trauma, tvångsbeteende och depression.

Utbildning och föreläsningar

Varje dag håller personalen föreläsningar och leder diskussioner för att hjälpa patienterna att förstå att beroende är en sjukdom och de utmaningar som man ställs inför i förändringsprocessen. Inbjudna talare håller regelbundet inspirerande föreläsningar med personliga berättelser om hur de själva har tillfrisknat.

Förnekelse är ett av de viktigaste symptomen när man har utvecklat ett beroende. Den här processen leder till att patienterna inte kan överblicka sin egen situation och förstå de problem som har uppstått . Genom att delta i våra föreläsningar får patienterna en ökad förståelse för sjukdomsbegreppet. I vårt utbud finns cirka 50 terapeutiska föreläsningar som arrangeras under grundbehandlingen. Exempel på föreläsningar är:

 • Beroende – en sjukdom
 • Att förebygga återfall
 • Anpassning av social kompetens
 • Medicinska komplikationer vid missbruk av alkohol och andra droger
 • 12 stegsprogrammet

Holistisk behandling

Beroende är en sjukdom som påverkar personens fysiska, psykiska, sociala och andliga välbefinnande. När människor tillfrisknar uppstår ofta en längtan efter att utforska meningen med livet och på Castle Craig har vi därför byggt vårt behandlingsprogram med en holistisk approach. Vår verksamhet har fokus på andlighet och uppmuntrar och stödjer patienternas sökande efter syfte och mening i livet. Vår definition av andlighet är inte begränsad till någon enskild religion utan definieras av patienterna själva.

Det vackra och fridfulla landskapet som omger Castle Craig inspirerar till kontemplation tillsammans med terapiformer som trumterapi och mindfulness. Vi har också en själavårdare som kommer regelbundet för att träffa våra patienter. I slottet finns ett litet kapell och ett tyst rum där patienter kan meditera och reflektera i enskildhet. Anonyma Alkoholisters filosofi är integrerat i vårt behandlingsprogram och vi uppmuntrar våra patienter att använda de 12 stegen i sitt tillfrisknande. 12 stegsmöten hålls regelbundet på Castle Craig och patienterna har även möjlighet att delta i lokala möten.

”Människor ser ofta negativt på alkoholister, men beroende kan uppstå av en rad olika skäl; det finns alltid en bakomliggande historia och ofta ett underliggande trauma som inte har bearbetats. Det skulle vara bra om vi kunde se på människor som lider av beroende som människor med en historia, inklusive sina misstag, dåliga beslut och saker som var utanför deras kontroll. ” – Linda Hill, traumaterapeut

”År av alkohol- eller narkotikamissbruk kan orsaka skador på de vitala organen som hjärna och lever. Men våra kroppar en anmärkningsvärd förmåga att läka med tiden. Motionsanläggningen och den hälsosamma kosten på Castle Craig bidrar till denna läkningsprocess.” – Dr Michael G. McCann MD, MA, DIH, MFOM, Director

Träningsprogram

På Castle Craig är motion en integrerad och värdefull del i behandlingsprogrammet.

Vi håller med om devisen ”en sund själ i en sund kropp”. Tillsammans med patientens huvudterapeut skräddarsyr och anpassar vår träningsansvarige ett träningsprogram för att möta patientens behov. På Castle Craig finns ett välutrustat gym, aerobics- och yogaklasser och thailändsk massage. Utomhusaktiviteter inkluderar löpning, vandring, fotboll, volleyboll och simning. En certifierad tränare är alltid närvarande när patienterna tränar på gymmet.

På vårt gym finns:

 • Pinapple bio-oscillatormaskin
 • Power plates (vibrerande träningsplatta)
 • Löpband och motionscyklar
 • Roddmaskiner
 • Träningsbollar och en mängd olika hantlar och vikter

Kost och näring

På Castle Craig serveras tre hälsosamma måltider om dagen, vilket ger patienterna en balanserad kost med nödvändiga vitaminer och mineraler. Det finns nyttiga snacks och frukt tillgängligt under hela dagen.

Kompletterande terapier

På Castle Craig erbjuder vi ett antal holistiska terapiformer som kompletterar behandlingsprogrammet. Dessa kompletterande behandlingar har visat sig vara till stor nytta och inkluderar skapande terapi samt hästunderstödd psykoterapi.

Hyperbar syrgasbehandling

Vi utvecklar ständigt vår behandling och integrerar nya spännande behandlingsformer. Ett exempel på detta är behandling i tryckkammare (HBOT). I HBOT-behandlingen får patienten andas rent syre i en högtryckskammare. Effekten blir ett ökat flöde av syre som stimulerar och läker skadad cellvävnad och organ. Speciellt positiva effekter kan man se på leverns och hjärnans funktion. HBOT har också en positiv effekt på sömnen.

Trumterapi

I vår trumterapi används rytm för att främja läkning och välbefinnande och patienterna får en möjlighet att uttrycka sin personlighet. Trumterapi har visat sig stärka immunförsvaret och ha en lugnande effekt på personer som återhämtar sig från beroende och som lider av trauma och ångest. Några av våra patienter har uttryckt att de ”har upplevt en större kick av trummandet än av kokain”.

När man trummar blir det lättare att fokusera, blockerade känslor tränger fram och man upplever stresslindring. Deltagarna i gruppen kan lättare kommunicera, lyssna på varandra och arbeta som ett team.

Akupunktur

På Castle Craig har vi under många år använt akupunktur för att lindra abstinenssymptom eftersom det minskar ångest och främjar sömnen.

Aromaterapi

Aromaterapi med eteriska oljor hjälper kroppens naturliga förmåga att balansera och reglera sig själv. Vi använder främst aromaterapi för att hjälpa patienter som lider av kronisk smärta.

Våra kompletterande behandlingar kan bidra till att balansera kroppen och hjälper patienterna att uttrycka sina känslor. Genom att delta kan de också känna sig delaktiga i en gemenskap. Vår målsättning är att patienterna ska lämna behandlingen med en optimal, mental, fysisk och andlig hälsa utan att känna ett behov av att ta sinnesförändrande droger.

Andra kompletterande behandlingar:

Konstgruppen

Deltagande i konstgruppen uppmuntrar till kreativitet, främjar självförtroendet, minskar stress och ger patienterna möjligheter att utforska sina känslor.

Hästunderstödd psykoterapi

Hästunderstödd psykoterapi utvecklar tillit, kommunikation och hjälper patienterna att identifiera sina känslor.

Samsjuklighet

Våra längre behandlingsprogram är särskilt värdefulla för patienter med samsjuklighet. Några av de psykiatriska sjukdomar som vi behandlar på Castle Craig är posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression, ångest, ätstörningar, tvångssyndrom och sexberoende.

På Castle Craig kan vi erbjuda en specialiserad sluten vårdkedja vilket innebär att vi kan övervaka varje patients framsteg och ge dem den tid och uppmärksamhet de behöver för att uppnå ett långvarigt tillfrisknande.

Kontakta oss idag

Återta kontrollen över ditt liv. Vi erbjuder behandlingar för beroende av alkohol, droger och spel.

Eftervård och återträffar

När patienterna skrivs ut från Castle Craig inleds en livslång resa av tillfrisknande. Vårt eftervårdsprogram hjälper utskrivna patienter att tillämpa de nya kunskaper de har fått.

Patienten utvecklar en individuell eftervårdsplan tillsammans med den ansvariga terapeuten och övriga medlemmar i behandlingsteamet. Planen anpassas till de resurser som finns där patienten bor. Patienten får också en remiss tillbaka till sin svenska läkare. Vi aktiverar patientens eget nätverk och kan, vid behov, hjälpa till med en introduktion till Anonyma Alkoholister (AA) och andra självhjälpsorganisationer på hemorten.

Eftervård ingår alltid i behandlingspriset. För patienter som bor i Stockholmsområdet sker denna på Stockholms beroendeklinik. Bor du i andra delar av landet sker eftervård via Zoom.

Vi ser på eftervården som en viktig del av behandlingsinsatsen där patienten kan få känslomässigt stöd genom att bygga upp ett stödjande nätverk och relationer med andra. I eftervården lär sig patienten också att använda och stärka sina nya färdigheter.

Ett levande bevis på att behandlingen på Castle Craig fungerar är de årliga återträffarna som arrangeras varje sommar och som lockar hundratals av våra f.d. patienter som kommer för att fira, hylla och dela med sig av sina nya sätt att leva i tillfrisknande.

Patienter som avslutat sin behandling kan också gå med i nätverket ”The Friends of Castle Craig”, som ger en nära koppling till Castle Craig och där man bjuds in till föreläsningar och workshops.

”De första sex till tolv månaderna efter grundbehandlingen är kritiska. Det finns starka forskningsresultat som tyder på att ett fortsatt deltagande i eftervård maximerar chanserna för ett stabilt tillfrisknande och säkerställer förbättrade resultat.” – Dr Margaret Ann McCann, MB Bch, BAO, Managing director

För mer information om vårt behandlingsprogram vänligen kontakta oss.

Kontakta oss idag

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*