Behandlingshem för narkotikamissbruk

Evidensbaserad behandling för beroende

Få hjälp för alkohol-, drog- eller beteendemissbruk hos Castle Craig.

Insikt om problemet är det första steget…

För att acceptera hjälp måste man först förstå vad drogmissbruk är och hur det påverkar ens kropp och ens familj och vänner.

En person som missbrukar narkotika är beroende av lagliga eller olagliga droger. Ofta börjar det med att man experimenterar med olika substanser i sociala sammanhang. Så gott som alla droger kan missbrukas, men vissa droger medför en större risk för beroende och missbruk. Narkotikamissbruk kan ge allvarliga konsekvenser för den fysiska och mentala hälsan. Det kan till och med få livshotande konsekvenser.

Man kan bli återställd från substansbrukssyndrom, men som för alla andra missbruk krävs det vanligtvis att man får professionell behandling.

Vad är drogmissbruk?

Narkotikamissbruk är en kronisk, återfallande sjukdom som har tre kännetecken:

 • starkt begär och tvångsmässigt sökande efter droger
 • festande och kraftiga rus
 • abstinensbesvär.

Narkotikamissbruk anses vara en hjärnstörning eftersom det medför funktionella förändringar i hjärnans belöningssystem och områden i hjärnan som har med stress och självkontroll att göra.

I allmänhet börjar människor ta droger frivilligt för att uppleva de behagliga effekterna, hur humöret och prestationsförmågan förbättras. Detta kan bero på socialt tryck eller bara ren nyfikenhet. När en person fortsätter att använda drogen försämras förmågan att utöva självkontroll och att avgöra hur mycket och ofta man kan använda drogen och då är risken stor att bruket övergår i ett beroende.

Sannolikheten för att man ska utveckla ett beroende skiljer sig från person till person. Det finns sällan bara en anledning till att en person blir beroende av en drog. Det finns många olika biologiska, miljömässiga och sociala riskfaktorer som kan spela in. Ju fler av dessa faktorer man utsätts för, desto större är risken att man utvecklar ett drogberoende.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Biologiska faktorer

Här ingår genetik, ålder eller mognadsstadium, kön och även etnicitet. Forskning har visat att generna är en bidragande orsak till att man börjar använda beroendeframkallande ämnen som sedan övergår till ett beroende. Studier på familjer, adoptivbarn och tvillingar visar att risken att fastna i ett beroende ökar proportionerligt ju närmare släkt man är en person som är beroende.

Miljöfaktorer

Här ingår faktorer som hemmiljön, var man växte upp eller bor och vilken utbildning man har skaffat sig. Om man under sin uppväxt, särskilt i unga år, hade föräldrar, äldre familjemedlemmar eller andra vårdgivare som använde droger eller ägnade sig åt olaglig verksamhet, kan detta öka risken för framtida drogproblem. Detsamma kan sägas om grupptryck som bidrar till ökad risk för missbruk.

När man än börjar använda droger kan det leda till missbruk och beroende, men ju tidigare man börjar, desto mer sannolikt är det att man utvecklar ett drogberoende. Detta kan bero på den skadliga effekt som droger kan ha på hjärnan under utvecklingsstadiet.

Om du misstänker att du kämpar med drogmissbruk rekommenderas du att söka professionell behandling från exempelvis Castle Craig så att du kan få det mentala stöd du behöver.

Missbruk av receptbelagda läkemedel

Hur diagnostiseras narkotikamissbruk?

Det första steget mot att diagnostiseras med narkotikamissbruk är att en person som kämpar med droganvändning eller en vän till denne börjar undersöka olika behandlingsalternativ för drogmissbruk. Detta är ett svårt steg och om personen som lider av substansbrukssyndrom förnekar sitt problem eller inte är medveten om vilken effekt missbruket har på hens liv kan det kräva att man anordnar ett formellt medlingssamtal.

Innan en beroendebehandling påbörjas kommer teamet på Castle Craig att göra en grundlig klinisk undersökning för att få en helhetsbild av personens omständigheter och för att se om det finns några samverkande störningar med i bilden.

Begreppen lindrig, medelsvår och svår används för att klassificera narkotikamissbrukets svårighetsgrad och beror på hur många av de diagnostiska kriterierna personen uppfyller. De viktigaste diagnostiska kriterierna för substansbrukssyndrom är:

 • farlig användning av droger
 • sociala problem eller relationsproblem på grund av droganvändningen
 • försummelse av ansvar på grund av droganvändningen
 • abstinensbesvär
 • ökad tolerans
 • ökad dosering
 • upprepade försök att kontrollera eller sluta med droganvändningen
 • mer tid läggs på droganvändning
 • fysiska eller psykiska problem på grund av droganvändningen
 • upphör med aktiviteter för drogernas skull
 • starkt sug efter droger

Det är viktigt att behandla problemet så snart som möjligt för att ha en optimal chans att lyckas med en fullständig återhämtning. Att försöka göra en avgiftning på egen hand kan vara farligt och bör inte göras utan att man först rådfrågar en läkare.

Sök hjälp idag

I över 35 år har vi hjälpt tusentals att tillfriskna från sitt beroende – bli en av dem.

Hur narkotikamissbruk behandlas på Castle Craig

Om du kämpar med ett drogberoende känner du dig säkert förtvivlad och upplever säkert de konsekvenser som missbruk brukar ha på ens privatliv, yrkesliv och relationer. Men alla slags substansbrukssyndrom kan övervinnas med rätt behandling.

På Castle Craig bygger vår behandlingsmodell på mer än 30 års erfarenhet av olika slags missbruk, och detta återspeglas i hur väl vi har lyckats.

Vi är ett drog- och alkoholrehabiliteringscenter med slutenvård, och vi hjälper patienter att uppnå avhållsamhet genom ett terapeutiskt program där vi kombinerar medicinsk avgiftning, psykoterapier och kompletterande terapier. Slutenvård innebär att man får bo i en säker och omtänksam miljö långt borta från vardagens stress och press och de triggers det skapar.

I hela vårt bostadskomplex har patienterna tillgång till ett nätverk av specialister, terapeuter, konsultpsykiatriker, sjuksköterskor och läkare.

Studier av patientresultat visar att våra behandlingsmetoder effektivt hjälper människor att lyckas avhålla sig från droger livet ut.

Ladda ner broschyr för Smarmore Castle

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Smarmore Castle och vad vi kan erbjuda.

Man kan också behandla sitt beroende genom öppenvård på vår filial privat kliniken i Stockholm. En sådan öppenvård innebär att du kan bo kvar hemma och få del av samma slags terapier och gruppträffar i din behandling. Behandlingstiderna kommer dock att spridas över en längre period vilket innebär att behandlingen tar längre tid.

Fördelar med slutenvårdsbehandling för drogmissbruk

Om du väljer inneliggande vård får du bo på en trygg och säker plats långt borta från frestelser och stress. I en lugn atmosfär som präglas av stöd och vård kan varje patient fokusera på självinsikt och personlig utveckling och arbeta på att göra de förändringar som behövs. De får också nytta av ett strukturerat program och professionell hjälp dygnet runt. Därför är det inte överraskande att behandlingsresultaten genomgående är bättre jämfört med öppenvårdsbehandling.

Avgiftning från droger

De flesta patienter på Castle Craig börjar sin vistelse med att gå igenom vårt avgiftningsprogram för droger så att kroppen blir helt ren från alla spår av droger. Under den här fasen får patienten hela tiden stöd av ett erfaret team av läkare och sjuksköterskor så att patienten kan känna sig trygg och säker. Vår slutenvårdsbehandling innebär också att patienter kan delta i det dagliga terapi- och samtalsstödsprogrammet så snart de är i fysiskt skick för det.

Beroendebehandling på Castle Craig

På Castle Craig kommer du att få en grundlig klinisk undersökning av vårt team. En av våra psykiatriker kommer att utforma en personlig behandlingsplan för dig som kommer att innehålla olika former av terapier, inklusive individuell terapi, gruppterapi och eventuellt familjeterapi.

 • Individuell terapi

  Enskild psykoterapi är en viktig del av återhämtningen från missbruk. Du och en terapeut tar reda på faktorerna bakom ditt beroende, vilket gör att du kan få rätt verktyg för att kunna återhämta dig långsiktigt. Individuell terapi ger dig chansen att tala i enrum med en terapeut, vilket garanterar konfidentialitet.

  Vårt program är baserat på Anonyma Narkomaners 12-stegsprogram och inkluderar avgiftning, medicinsk vård, individuell terapi, gruppterapi, kompletterande terapier, familjeterapi och löpande vård. Hälsosam kost och regelbunden motion i fridfulla omgivningar på landsbygden hjälper dessutom patienten att återfå både sin mentala och fysiska styrka.

  Patienterna tilldelas en ansvarig terapeut, som regelbundet tillhandahåller enskild terapi under hela vistelsen. Terapeuten kommer att övervaka patientens framsteg och tillsammans med ansvarig sjuksköterska och psykiater utveckla en fortsatt vårdplan som patienten kan följa efter vistelsen.

 • Gruppterapi

  Gruppsessioner leds av en terapeut på Castle Craig. Under dessa sessioner kommer du att arbeta ihop med din grupp för att visa empati och ge feedback och stöd med målet att ni ska kunna bevittna varandras framsteg. När människor i en grupp öppet delar med sig av sina erfarenheter förbättrar det självmedvetenheten, uttrycksförmågan och förståelsen hos alla i gruppen.

 • Familjeterapi

  När familjemedlemmar, vänner och kollegor deltar i beroendebehandlingen bidrar det till att skapa starka stödnätverk som kan ha en mycket positiv inverkan på tillfrisknandet. Familjeterapi hjälper patienter och närstående att tala öppet och ärligt med varandra, att återuppbygga skadade relationer och att lära sig att kommunicera effektivt.

  Beroende på dina personliga behov kan du också delta i andra terapier, för till exempel ätstörningar, PTSD, spelberoende, sorghantering och rökning.

 • Eftervård

  Vi inser att beroende är en obotlig sjukdom som kan hanteras och hållas i schack, vilket gör det möjligt för människor att leva ett lyckligt och normalt liv, men återhämtningen kräver ständig uppmärksamhet. Vi erbjuder därför regelbunden eftervårdsbehandling för dem som nyligen har avslutat behandlingen.

Behandlingsalternativ för drogmissbruk

Vi kan erbjuda behandling i Storrbritanian antingen på slutenvård eller öppenvård. Slutenvårdsbehandling erbjuds för det mesta av välgörenhetsorganisationer och den privata sektorn. Öppenvård anordnas i allmänhet via personens läkare eller annan myndighetskontakt.

Beroende av stimulantia

Stimulantia är en typ av drog som förändrar aktiviteten i det centrala och perifera nervsystemet för att stimulera hjärnaktiviteten. De flesta stimulantia påverkar också blodtrycket, hjärtfrekvensen och vakenheten. Oavsett om det handlar om en olaglig drog eller ett föreskrivet läkemedel kan stimulantia vara vanebildande även om den bara tas tillfälligt och kan leda till drogmissbruk.

När man talar om stimulerande droger tänker många direkt på kokain och metamfetamin, men koffein, receptbelagda läkemedel för ADHD och till och med badsalt anses också vara stimulerande och kan vara lika problematiska.

Stimulantia, eller amfetaminer, producerades första gången 1887 men började inte användas förrän på 1930-talet när de ordinerades för att behandla nästäppa och längre fram andra åkommor som astma och andra andningsproblem, fetma, depression och hyperaktivitet.

Det dröjde inte länge innan människor upptäckte de prestationshöjande och euforiska effekterna av stimulantia. När man upptäckte riskerna för att man skulle börja missbruka och bli beroende av stimulantia började myndigheterna kontrollera läkemedlen och medicinsk användning begränsades. Läkare kan ordinera stimulerande läkemedel såsom Adderall och Ritalin för att behandla ADHD, narkolepsi, depression och impulskontrollstörningar. De kan också användas på kort sikt som en del av behandling för fetma och astma. Receptbelagda stimulantia är i allmänhet försedda med en varningstext eftersom de kan vara vanebildande och potentiellt beroendeframkallande, precis som olagliga stimulantia är.

Både receptbelagda och olagliga stimulerande droger används för de angenäma effekterna; de används som ”studiedroger” och som dopingpreparat inom idrott på grund av deras prestationshöjande effekter. Stimulantia kan användas för att förbättra koncentrationen, öka uthålligheten samt göra det lättare att vara social och utåtriktad.

Stimulantia är en typ av drog som förändrar aktiviteten i det centrala och perifera nervsystemet för att stimulera hjärnaktiviteten. De flesta stimulantia påverkar också blodtrycket, hjärtfrekvensen och vakenheten. Oavsett om det handlar om en olaglig drog eller ett föreskrivet läkemedel kan stimulantia vara vanebildande även om den bara tas tillfälligt och kan leda till drogmissbruk.

Typer av stimulerande droger

Stimulantia kan indelas i två kategorier – receptbelagda läkemedel och olagliga droger. Trots att vissa stimulantia kan fås via recept kan båda kategorierna av drogen vara vanebildande. Metamfetamin, kokain och receptbelagda stimulerande läkemedel är de vanligaste stimulantia som missbrukas och leder till drogmissbruk.

 • Kokain

  Kokain är en olaglig drog och ett snabbverkande centralstimulerande medel i form av ett vitt kristallint pulver. Den olagliga drogen är en blandning av det rena kristallina pulvret och andra ingredienser som talkpulver, mjöl, laxermedel, socker och bedövningsmedel.

  Pulveriserat kokain köps i gram och snortas vanligtvis genom näsan. En del omvandlar kokainet så att det kan injiceras eller rökas. Den rökbara formen kallas fribas. Fribas är resultatet av en kemisk process som omvandlar kokainhydroklorid till sin basform genom att avlägsna hydrokloridsalt och andra medel som drogen har blandats ut med.

  Crack-kokain är klumpar av fribasen av kokain som bildas när man smälter kokainpulver i ett glasrör med vatten. Vätskan blandas med bikarbonat och kallt vatten och skärs sedan i små bitar som härdar. Namnet crack inspirerades av det sprakande ljudet som kommer från drogen när den värms upp och sedan röks.

 • Metamfetamin

  Metamfetamin är ett stimulerande medel som tas som piller eller i pulverform. I vissa länder är det tillgängligt på recept för att behandla fetma och ADHD. Metamfetamin, ofta förkortat till meth, är en olaglig drog som framställs från ett receptbelagt läkemedel som säljs tillsammans med receptfria läkemedel. Metamfetamin röks, snortas eller injiceras.

 • Adderall

  Adderall, innehåller en kombination av dextroamfetamin och amfetamin och är ett receptbelagt läkemedel som förändrar kemiska ämnen i hjärnan genom att förbättra effekterna av dopamin och noradrenalin. Detta gör att man blir piggare, mer fokuserad och mer produktiv. Läkemedlet används ofta för att behandla ADHD och narkolepsi.

 • Ritalin

  Ritalin är ett generiskt namn för metylfenidat, ett receptbelagt centralstimulerande medel som främst föreskrivs till personer med ADHD eller narkolepsi. Ämnet påverkar hjärnans nivåer av dopamin och noradrenalin. Ritalin är mest effektivt när det används som en del av ett omfattande behandlingsprogram som inbegriper övervakning och terapi.

Beroende av lugnande medel

Bland lugnande medel finns en mängd olika läkemedel med olika verkningsmekanismer som dämpar det centrala nervsystemet och saktar ner hjärnaktiviteten. Läkare ordinerar lugnande medel för att behandla ångeststörningar, sömnstörningar, paniksyndrom, abstinenssyndrom och krampanfall. Lugnande medel är relativt säkra när de används vid kortare behandling men är i allmänhet kontrollerade ämnen med missbrukspotential. Om lugnande medel används under långa perioder eller i stora doser kan de vara vanebildande, vilket gör att man kan bli beroende av dem utan att veta om det.

Typer av lugnande medel

Huvudtyperna av lugnande medel är bensodiazepiner, barbiturater och Z-läkemedel. Du kanske känner till några av läkemedlen som ingår i den sista kategorin, exempelvis zopiklon, zaleplon och zolpidem.

BENSODIAZEPINER

Bensodiazepiner är psykoaktiva och receptbelagda lugnande/hypnotiska läkemedel som har använts sedan mitten av 1950-talet. De föreskrivs vanligen för att behandla ångeststörningar, epilepsi, sömnproblem, agitation, abstinenssyndrom med mera.

Bensodiazepiner anses allmänt som säkra för kortvarig användning, men när de används under en längre tid kan de ge negativa biverkningar såsom en ökad risk för självmordsbenägenhet. Vid långvarig användning kan effekten av bensodiazepiner minska, vilket i sin tur kan öka risken för fysiskt beroende och abstinensbesvär.

BARBITURATER

Barbiturater har använts som behandlingsalternativ för ångest och sömnlöshet men har nu till stor del ersatts av bensodiazepiner och icke-bensodiazepiner (Z-läkemedel). Detta beror på att barbiturater har en signifikant högre risk för missbruk och överdosering än bensodiazepiner och icke-bensodiazepiner. Barbiturater används ibland för att behandla epilepsi och migrän men har också använts för att genomföra dödsstraff och assisterat självmord.

Missbruk av barbiturater kan leda till fysiskt och psykiskt beroende och olika sjukdomstillstånd. Om abstinenssymtomen inte hanteras medicinskt kan de vara dödliga.

Z-LÄKEMEDEL

Zaleplon, zolpidem och zopiklon, allmänt kända som Z-läkemedel, är läkemedel som kallas icke-benzodiazepiner och som verkar på hjärnan på ett liknande sätt som bensodiazepiner. Z-läkemedel används för att behandla sömnlöshet eftersom de är snabbverkande, men effekterna är också kortvariga.

Nackdelarna med Z-läkemedel är att de försämrar de kognitiva förmågorna, beteendet, den psykomotoriska prestandan och körförmågan. De kan utlösa en dissociativ fuga, som även går under namnet psykogen fuga eller fugatillstånd. Dissociativ fuga innebär att personen ifråga utför oväntade och relativt komplexa handlingar utan att komma ihåg handlingarna. Långvarig användning av Z-läkemedel kan leda till självmordsbenägenhet och öka risken för fysisk skada.