Vad är traumaterapi?

Säker och effektiv behandling för alkoholism

Behöver du hjälp med alkoholmissbruk? Castle Craig kan hjälpa dig eller en närstående. Ta det första steget och kontakta oss idag för hjälp, omsorg och stöd.

Traumaterapi är en typ av behandling för psykisk ohälsa som terapeuter  använder för att hjälpa sina patienter med psykologiska trauman. En traumatisk händelse definieras som en händelse där du uppfattar ett hot mot ditt liv, din kroppsliga integritet eller ditt förstånd.

På Castle Craig behandlar vi alkohol- eller drogberoenden som kompliceras av trauma. Vi erbjuder traditionell terapi samt EMDR för att behandla PTSD.

Definitionens andra del är din reaktion på händelsen eller situationen. Om du kan hantera händelsen är det inte ett trauma, även om det var ett allvarligt hot. Trauma uppstår när du inte kan hantera händelsen.

Vi vet att det ofta behövs en kombination av olika terapier för att få bästa möjliga behandling och resultat för våra patienter. Med det i åtanke har vi på Castle Craig ett mångsidigt sätt att behandla trauman och beroenden på.

Vårt team har erfarenhet av att utforma unika behandlingsprogram som hjälper våra patienter att hantera traumna. Den bästa vägen framåt är att ta reda på vilken typ av terapier som terapeuten  använder för att behandla traumapatienter.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Mål med traumaterapi

Innan du börjar någon form av samtalskontakt  eller terapi, är det en bra idé att fundera på vad du vill få ut av det och hur du vill att ditt liv ska förbättras. För många är traumaterapi en möjlighet att äntligen ta itu med saker som  har lett till stora problem i deras liv. Att gå i terapi innebär att vi identifierar trauman, triggers och reaktioner, som kan vara att använda droger eller alkohol för att glömma traumatiska händelser.

Huvudmålen med traumaterapi är:

 • Att hantera tidigare händelser utan att fastna i dem
 • Att minska eller helt få bort traumasymptom
 • Att sluta använda alkohol eller droger som en coping strategier
 • Att arbeta med  att byta fokus från dåtid till nutid
 • Att fungera bättre i vardagen
 • Att bli medveten om ärftliga trauman
 • Att kunna ta tillbaka din personliga styrka
 • Att bryta beroenden som hör ihop  med traumatisk stress
 • Att få färdigheter som förebygger återfall

Din terapeut hos Castle Craig är finns där för dig, för att kunna identifiera vad som behövs bearbetas i en traumaterapi.

Terapimetoder som används mest för trauma

Hos Castle Craig erbjuder vi tre olika terapier som har visat sig hjälpa patienter att bearbeta  trauman: Kognitiv beteendeterapi (KBT), Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR), hästterapi och terapi för posttraumatiskt stressyndrom(PTSD), enskild terapi och gruppterapi.

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) är en innovativ behandling som hjälper patienter med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) att hantera negativa minnen och känslor som har tryckts ner. Det låter dem snabbt nå sina terapeutiska mål och få till förändringar som inte försvinner med tiden.

Efter EMDR berättar ofta patienter att känslomässig stress som är kopplat till traumat har minskat kraftigt. Många beskriver även att de har fått viktiga insikter i mentala processer som minnen, omdöme och beteende. Mer om EMDR

Traumaterapi i grupp

Alla patienter hos Castle Craig screenas för posttraumatiskt stressyndrom med ett PTSD-frågeformulär och en fullkomlig psykiatrisk bedömning av vår överläkare.

Traumaterapi på Castle Craig sjukhus utförs av erfarna, kvalificierade traumaterapeuter. Det finns en traumagrupp där deltagarna lär sig sätt att hantera de psykiska och fysiska effekterna av trauma.

En del patienter kan behöva enskild traumaterapi. Terapierna vi använder är Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) och Kognitiv beteendeterapi.

Båda terapiformerna erkänns som de med bäst effekt  av  the National Institute of Clinical Excellence. Eftersom traumaminnen ofta finns kvar i kroppen kan även  Sensorimotorisk psykoterapi vara till hjälp. Mindfulness används också, eftersom det kan lära patienter, hur de kan reglera sina känslor.

Traumabehandlingen är holistisk och hjälper personen att bearbeta  traumat så att minnena som återupplevs kan bearbetas till ett narrativt, grafiskt minne istället för ett indirekt och somatiskt. Det innebär att minnena inte längre tränger sig in i det dagliga livet eller stör beroendebehandlingen.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan uppstå när någon upplever eller bevittnar en traumatisk händelse, eller genom en försummad barndom. Detta  kan leda till anknytningstrauma, och ohälsosamma coping strategier  med droger och alkohol, som kan utvecklas till ett beroende. Typiskt traumatiska upplevelser är sexuellt våld i barndomen, försummelse, känslomässigt och fysiskt våld, våld i hemmet, våldtäkt, krig, terrorism och komplex sorg.

PTSD har kallats för många saker förut, som till exempel “shell shock” under första världskriget och “combat fatigue”, stridsutmattning, efter andra världskriget. Men PTSD drabbar inte bara krigsveteraner.

PTSD kan drabba personer i alla åldrar, etnicitet, nationalitet och kulturell tillhörighet. En nyligen utförd studie som publicerades av Cambridge University Press utforskade fenomen som relaterar till traumatiska upplevelser hos personer som söker behandling för substanssyndrom. Studien fann att substansbruk verkade genom att dämpa minnena hos personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Kontakta oss idag

För att prata med någon som kan hjälpa dig, ring vår 24-timmars hjälplinje eller klicka här för mer information Du kommer inte att ångra det.

Symptom på posttraumatiskt stressyndrom

Symptom på PTSD delas upp i fyra kategorier och specifika symptom kan variera i svårighetsgrad.

 • Påträngande tankar som upprepade, ofrivilliga minnen; upprörande drömmar; eller flashbacks från den traumatiska händelsen. Flashbacks kan vara så verkliga att personerna känner att de återupplever den traumatiska upplevelsen eller ser den framför sig.
 • De undviker att påminnas om den traumatiska händelsen genom att undvika personer, aktiviteter, saker och situationer som för med sig stressande minnen.
 • Negativa tankar och känslor kan inkludera pågående och felaktiga övertygelser om sig själv eller andra (t.ex. jag är dålig, ingen går att lita på); pågående rädsla, skräck, ilska, skam eller skuld; inget intresse för tidigare aktiviteter som intresserade dem; eller att känna sig isolerad och utanför andra.
 • Känslomässiga svängningar  och reaktiva symptom kan inkludera att de känner sig arga och har ilskeutbrott, att de beter sig på ett oansvarigt eller självdestruktivt sätt, att de är lättskrämda eller har problem med koncentrationen eller sömnen.

Många som exponeras för en traumatisk händelse upplever symptomen som beskrivs ovan, dagarna efter händelsen. För att en person ska diagnostiseras med PTSD måste dock symptomen pågå i minst en månad och håller ofta i sig i flera månader och ibland år.

Många personer utvecklar symptom inom tre månader efter traumat, men symptomen kan även komma senare. För personer med PTSD kan symptomen vara mycket stressande eller göra att de inte kan fungera normalt. PTSD är ofta närvarande med andra relaterade sjukdomar som depression, substanssyndrom, minnesstörningar samt andra fysiska och psykiska problem.