Förståelse för missbruk och beroende


Substansmissbruk orsakar svåra problem för såväl individer som för familjer i Sverige varje år. Människor i alla åldrar och ur alla samhällsskikt kan hamna i substansmissbruk, men det är särskilt utbrett bland dem som redan lider av psykisk ohälsa.

En undersökning i Storbritannien visade att 63 % av de som sökte behandling 2020–2021 uppgav att de led av psykisk ohälsa. Det råder en utbredd missuppfattning om att lagliga narkotikaklassade medel inte är lika farliga som illegala droger. Men drogmissbruk handlar inte bara om att missbruka olaglig narkotika. Vissa receptbelagda läkemedel och även alkohol har hög beroendepotential och kan leda till missbruk.

Missbruk och beroende

I allmänt tal hänvisar man ofta till droger som ”tunga” och ”lätta”, men beroende och missbruk handlar väldigt sällan om vilken sorts substans det är, utan istället om individuella förutsättningar, gener, kemisk balans och toleransnivå.

Beroende, som är det mest avancerade stadiet av missbruk, är en psykisk sjukdom och ett medicinskt tillstånd och det krävs medkänsla för att kunna förstå det på djupet. Om du kämpar med ett beroende just nu är det viktigt att du förstår att dina besvär inte är ett resultat av egna dåliga beslut och val.

Teamet på Castle Craig förstår dina utmaningar och även om det kan verka som om det är omöjligt att värja sig mot suget att missbruka, så vet vi av lång erfarenhet att det verkligen är möjligt att tillfriskna, oavsett hur svårt det kan kännas just nu.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Typer av substansbrukssyndrom

Substansbrukssyndrom är ett paraplybegrepp som används för att beskriva olika problem förknippade med användning och missbruk av olika ämnen. I Sverige graderas substansbrukssyndrom i tre kategorier: milt, måttligt och svårt. Här tar vi upp några vanliga exempel på substansbruk.

Olagligt narkotikamissbruk

Det är olagligt att konsumera alla typer av olagliga droger, däribland heroin, kokain och cannabis. Uppskattningarna varierar beroende på hur man definierar narkotikaanvändare, men en undersökning från 2021 visar att cirka 5 % av Sveriges vuxna befolkning hade använt narkotikaklassade preparat på ett icke-förskrivet sätt de senaste 12 månaderna.

Cannabis var det psykoaktiva ämne som störst andel hade använt – 3,3 procent av alla vuxna och 7,8 procent av männen i åldersgruppen 16–34 år uppgav att de hade använt cannabis under de senaste 12 månaderna.

Droger som används för nöjes skull, även om det är olagligt, utgör inte nödvändigtvis ett drogberoende. Drogmissbruk kan dock ha stora negativa effekter på hälsan.

Missbruk av receptbelagda läkemedel

Missbruk av receptbelagda läkemedel innebär missbruk av läkemedel som vanligtvis ordineras av en läkare, med undantag för vissa receptfria läkemedel som innehåller kodein.

De fyra vanligaste missbrukade receptbelagda läkemedlen är bensodiazepiner, smärtlindrande opioider, antidepressiva medel och centralstimulerande adhd-mediciner.

Missbruk av receptbelagda läkemedel kan definieras på två sätt:

 • Man tar mer än den föreskrivna dosen
 • Man tar medicin som man inte har blivit ordinerad

Även om det är ovanligt att läkare skriver ut bensodiazepiner eller opioida läkemedel under långa perioder, är det tyvärr möjligt att komma över sådana läkemedel på olaglig väg, utomlands eller online.

Alkoholbrukssyndrom

Alkoholbrukssyndrom är mer känt som alkoholism, alkoholberoende eller alkoholmissbruk och det beskriver förhållandet mellan en person och dennes tvångsmässiga alkoholvanor. För någon som kämpar med alkoholbrukssyndrom cirkulerar livet kring drickandet och det blir ofta svårt att sköta familjen och arbetet.

Tungt alkoholmissbruk kan leda till fysiskt och psykiskt beroende och en mängd fysiska hälsoproblem om det inte behandlas. Är du orolig för ditt drickande? Ring oss nu för att få en kostnadsfri konsultation.

Blandmissbruk

Om man blandmissbrukar kombinerar man flera droger, såväl lagliga som olagliga substanser. Denna typ av missbruk kan leda till stora hälsoproblem, eftersom de olika substanserna kan förstärka eller hämma biverkningarna hos varandra. I en nödsituation kan förekomsten av flera olika substanser i kroppen skapa stora svårigheter för medicinsk personal att förstå och diagnostisera symtom.

Kokaetylen (en kombination av alkohol och kokain), till exempel, minskar de fysiska verkningarna av alkohol och gör det lättare att dricka skadliga mängder eftersom symtomen på berusningen fördröjs.

Substansmissbruk är en sjukdom, inte ett val

Oavsett vilken substans eller vilken mängd som missbrukas är drogmissbruk en psykisk sjukdom som yttrar sig på olika sätt. Liksom alla former av tvångssyndrom samverkar flera faktorer som kan öka risken för att utveckla beteenden relaterade till substansmissbruk:

 • Upprepad exponering för substansmissbruk
 • Familjebakgrund
 • Psykiska problem
 • Trauman i barndomen
 • Traumatiska händelser eller ekonomiska problem

Substansmissbruk bör därför behandlas som ett mentalt hälsoproblem. Vi tror inte på att skapa skam kring missbruket eller stigmatisera det och dess effekter. Alla försök att göra det kommer endast att resultera i starkare känslor av skuld och utanförskap och göra det svårare att få hjälp.

Om du oroar dig för någon i din närhet finns vårt team här för att stötta dig.

Tolerans och beroende

Tolerans och beroende är två nyckelkomponenter i samband med svåra substansbrukssyndrom. Tolerans definieras som en minskning av verkningsgraden hos ett ämne över tid. Våra kroppar anpassar sig och börjar tolerera vissa ämnen med tiden, till exempel opioider och alkohol. En viss dos förlorar gradvis sin effekt, så dosen måste ökas i styrka eller kvantitet för att ge samma verkan.

Det kan leda till ett fysiskt beroende, ett tillstånd där kroppen har vant sig vid en substans och måste ha den för att fungera normalt. Fysiskt beroende hör ofta ihop med abstinenssymtom som kan vara svåra att hantera utan professionell hjälp.

Effekterna av substansmissbruk på den mentala hälsan

Drogmissbruk kan förvärra psykiska problem och öka risken för att utveckla depression och andra förstämningssyndrom.

Frågan ”vad kom först?” är ofta uppe till debatt när det handlar om missbruk och psykisk hälsa. Är det psykisk sjukdom som får oss att ta till droger eller alkohol som en form av självmedicinering? Kan missbruk utlösa psykiska problem? Sjukdomen i sig kan inte tvinga oss till ett val, men att vara medveten om hur man kan hantera sitt tillstånd kan hindra oss från att utveckla en dubbeldiagnos.

Om du försöker självmedicinera ett dåligt psykiskt hälsotillstånd – kontakta oss idag. Vi finns här för dig och vi kan hjälpa dig att må bättre utan substansmissbruk.

Drogmissbrukets inverkan på familjen

De negativa effekterna av substansmissbruk påverkar ofta familjen och närstående. Det kan leda till social isolering och en splittrad familj. Det är också vanligt med ekonomiska bekymmer på grund av okontrollerad substansanvändning, vilket ytterligare sätter relationerna på prov.

På grund av drogberoendets natur kan man få starka skuldkänslor och försöka dölja sitt missbruk från nära och kära.

Som en del av ditt behandlingserbjudande på Castle Craig är familj och närstående välkomna att delta i sessioner med våra terapeuter.

Hur barn påverkas

Barn som får bevittna drogmissbruk på nära håll påverkas starkt och statistik visar att de löper större risk att själva få missbruksproblem under uppväxten.

Det pågår en debatt om effekten av arv och miljö, där arv inkluderar genetiska faktorer och neurologiska anlag, medan miljö handlar om grupptryck, familjesituation och liknande sociala konstruktioner. Det finns bevis för att missbruk delvis är ärftligt, men barn ser också upp till sina vårdgivare och härmar hälsosamma hanteringsförmågor och beteenden. Därför måste man lyfta in sociala och miljömässiga faktorer som en del av behandlingen och skademinskningen.

Hur substansmissbruk påverkar dig

Hur du förhåller dig till olika substanser och hur de påverkar din vardag är unikt just för dig. Det finns många sätt att definiera de olika stadierna av ett substansbrukssyndrom, men ett sätt att upptäcka om man har ett problem är att ställa sig sådana här eller liknande frågor:

 • Påverkar min nuvarande substansanvändning min fysiska och psykiska hälsa?
 • Påverkas min familj och vänner negativt på grund av min substansanvändning?
 • Har jag ökat min användning av substanser?
 • Tycker jag att min användning är tvångsmässig?
 • Beror min droganvändning på stress, trauma eller psykiska problem som jag har upplevt under den senaste tiden?
 • Upplever jag abstinenssymtom?

Om du svarade ja på någon av ovanstående frågor kan det vara hög tid att prata med professionell vårdpersonal som förstår vilken slags hjälp du behöver.

Vi finns här för att hjälpa dig

På Castle Craig förstår vi att det kan kännas jobbigt och rentav skrämmande att söka hjälp för drogproblem. Att helt enkelt acceptera att man har ett drogproblem är ofta det svåraste steget för många, så vi inbjuder dig att kontakta oss via Live Chat om det känns bättre.

Vi ser till att du får den trygghet och stöttning du behöver för att kunna ta emot nödvändig vård utan att bli ifrågasatt eller dömd. Vi är ett team av terapeuter, kuratorer och medicinska specialister, men vi är också föräldrar, barn, partners och vänner. Vi förstår vilken kamp det är att vara arbetslös, kroniskt sjuk eller missförstådd och vi har sett och lärt oss hur man hjälper andra att klara av sådana hinder. Vi vill att du ska känna dig bekväm och trygg under processen när du tillfrisknar med hjälp av ett holistiskt helhetsgrepp.

Vårt mål är att:

 • Förstå dina behov och mål
 • Hjälpa dig att identifiera triggers och stressfaktorer som bidrar till drogmissbruk
 • Stötta dig och tillgodose dina psykiska behov
 • Ge dig verktyg till självhjälp samt olika strategier som du kan använda för att hantera ditt beroende
 • Ge dig möjlighet att leva ett drogfritt liv
 • Förbättra sammanhållningen i din familj

Bedömning av din droganvändning

Behandlingen börjar med en kostnadsfri och helt konfidentiell bedömning av ett av våra team här på Castle Craig.

Bedömningen hjälper oss att:

 • Lära oss mer om din bakgrund av substansbruk
 • Förstå dina psykiska behov
 • Lägga fram ett bra behandlingsalternativ för dig och dina närstående

Bedömningen kan göras vid ett fysiskt möte, via telefon eller i ett videosamtal.

Kontakta oss idag

Återta kontrollen över ditt liv. Vi erbjuder behandlingar för beroende av alkohol, droger och spel.

Konsultation

Nästa steg är en konsultation, vid ett fysiskt möte eller online, baserad på den första bedömningen.

Då får vi möjlighet att resonera om sådant som:

 • Hur dina missbruksproblem yttrar sig mer detaljerat
 • Om du har hälsoproblem och vilka mediciner du tar
 • Vilka eventuella problem eller känslomässiga svårigheter du upplever

Planering

Du kommer att få en personlig terapeut som arbetar tillsammans med dig för att skapa en behandlingsplan.

Din vårdplan kommer att innehålla:

 • Psykoterapi
 • Gruppterapi
 • Familje- eller parrådgivning
 • Strategier som kan förhindra återfall

Din behandling kommer att kartlägga mönstret hos dina missbruksproblem och hur de inverkar på ditt sociala nätverk i stort.

Långsiktiga behandlingsresultat

Vi kan tillsammans bygga en solid grund för din framtid utan missbruk. Som med de flesta sjukdomar kan det komma stunder när det känns motigt och tufft längs med vägen mot tillfrisknande, men det är helt naturligt. Att få extra stöd under svåra stunder kan ge avsevärt bättre förutsättningar för att tillfriskna.

Förutom utbudet i vår kärnverksamhet har vi också olika tjänster att erbjuda som uppföljning, däribland:

 • Nykterhetscoachning
 • Nykter semester
 • Nykter transportservice

Kontakta Castle Craig idag för att få veta vilka behandlingsalternativ som finns för dig och dina närstående.