Gruppterapi för missbruk och beroende

Säker och effektiv behandling för alkoholism

Behöver du hjälp med alkoholmissbruk? Castle Craig kan hjälpa dig eller en närstående. Ta det första steget och kontakta oss idag för hjälp, omsorg och stöd.

Det kräver mod att gå med i ett alkohol- och drogbehandlingsprogram men det innebär också att du är ett steg närmare att bli fri från ditt missbruk. Många känner sig rädda och oroliga, inte bara för att bli ren och nykter utan för den terapeutiska processen och för att man förväntas vara ärlig mot sig själv och andra.

Gruppterapi är ett av de vanligaste inslagen i missbruksbehandling. Både individuell terapi och gruppterapi är utformade för att hjälpa personer att bli fria från sitt missbruk, men gruppterapi har många unika fördelar som gör den till ett bra komplement till individuell terapi.

Vad är gruppterapi?

Gruppterapi introducerades i början av 1900-talet av en amerikansk läkare som hette J. H. Pratt. Pratt ledde gruppsessioner för patienter med tuberkulos och fann att gruppsamtalen gav dem en välbehövlig känsla av gemenskap, en stödjande miljö och en känsla av samhörighet med andra som gick igenom samma sak. Under 1900-talet växte gruppterapi i popularitet.

Gruppterapi är en form av psykoterapi där flera individer i varje session får terapi av en eller flera terapeuter. När människor i en grupp öppet delar med sig av sina erfarenheter förbättrar det självmedvetenheten, uttrycksförmågan och förståelsen hos alla i gruppen.

Gruppterapi syftar till att hjälpa människor att hantera psykiska hälsotillstånd eller negativa erfarenheter och beteenden. När det gäller missbruk ger gruppterapi stöd, uppmuntran och ibland också hjälp att övervinna förnekelse, vilket är vanligt bland missbrukare.

Ladda ner broschyr för Castle Craig

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Castle Craig och vad vi kan erbjuda.

Gruppterapi under vår regi

På Smarmore Castle är gruppterapi ett viktigt inslag i vår missbruksbehandling. Gruppsessioner leds av en terapeut två gånger om dagen. Klienter arbetar tillsammans, konfronterar varandra, ger varandra empati och stöd och kan med tiden bevittna positiva förändringar hos varandra i gruppen.

En av våra terapeuter lyssnar, konfronterar och lyfter fram frågor och problemställningar som patienterna får kommentera. Detta är en mild process och är inte avsedd att genera gruppmedlemmarna, snarare är målet att belysa olika synvinklar på ämnet. Gruppterapin försöker inte hitta orsakerna till missbruket, utan man har snarare en praktisk ”här och nu”-inställning där man fokuserar på patientens nuvarande omständigheter i sitt missbruk.

Patienterna presenterar sina livshistorier och får små uppgifter och hemläxor. Exempelvis kan de få i uppgift att undersöka några av de allvarligaste konsekvenserna av sitt missbruk och sedan dela med sig av detta i gruppen. De kan också få i uppgift att identifiera hur rädsla och skam kan hindra tillfrisknandet. I och med detta börjar patienterna en resa som gör att de med gemensamma ansträngningar kan fördjupa sin förståelse av missbruk.

Några av de ämnen som tas upp:

Typer av gruppterapi

På Smarmore Castle finns det olika typer av gruppterapi, förutom vanliga gruppträffar, som kan ingå i en personlig behandlingsplan. Vilken slags gruppterapi som rekommenderas beror på patientens specifika behov.

Återfallsförebyggande gruppterapi

Specifika grupper som jobbar med återfallsförebyggande terapi maximerar insikten om missbruk och identifierar triggers som kan få patienter att återfalla när de kommer tillbaka hem efter behandlingen. Genom att använda en rad evidensbaserade missbruksbehandlingar och gruppsessioner kan man analysera alla underliggande faktorer som kan ha orsakat någons missbruk och samtala om gamla och nuvarande problem och utmaningar. Allt detta är en viktig process som förhindrar återfall.

Gruppterapi för personer med ätstörningar

Gruppterapi är en utmärkt behandlingsform för personer med ätstörningar. I den här gruppterapiformen ingår utbildning i ätstörningar och i hur man undviker att isolera sig. Gruppmedlemmarna stöttar varandra och hjälps åt att identifiera och på ett medkännande sätt samtala om ohälsosamma beteenden hos varandra. På en klinik som behandlar många olika slags missbruk är det viktigt att man organiserar särskilda grupper för personer med ätstörningar, eftersom de har behov och beteenden att förändra som är specifika för just den patientgruppen.

Gruppterapi för personer med störd kroppsuppfattning

Den här gruppterapiformen hjälper personer som kämpar med dålig självkänsla som har sin grund i en skev kroppsuppfattning att sortera sina känslor i en säker och stöttande miljö. Gruppmiljön är ett utmärkt forum för att angripa de sjuka skönhetsideal som finns idag och avslöja den subliminala reklamen som kommer från dietkulturen om egenvärde och hur farlig viss mat är (mat är bra eller dålig, ren eller oren). Man analyserar också hur kulturella, familjära och sociala faktorer bidrar till en störd kroppsuppfattning.

Gruppterapi för vuxna barn till alkoholister

En stödgrupp för vuxna barn till alkoholister är till hjälp för dem som drabbats av känslomässiga skador på grund av alkoholiserade eller dysfunktionella föräldrar. Det rekommenderas också att de som har upplevt detta i sin barndom får hjälp via specifika terapisessioner.

Gruppterapi för kvinnor

Vuxna kvinnor i alla åldrar samlas i en terapeutisk gemenskap där de stöttar varandra och under trygga förhållanden kan dela sina känslor. Vi vet att många kvinnor känner sig mer bekväma i grupper med bara kvinnor så att man kan prata om problem och bekymmer som är väldigt specifika för kvinnor. Dessa terapisessioner leds av kvinnliga missbruksterapeuter.

Sök hjälp idag

I över 35 år har vi hjälpt tusentals att tillfriskna från sitt beroende – bli en av dem.

Specialiserad gruppterapi

Vissa grupper har speciella inriktningar, till exempel kognitiv beteendeterapi, terapi för spelberoende och återfallsförebyggande terapi. Hela utbudet av specialiserade gruppterapier redovisas vid ankomsten och patienterna uppmuntras att delta i så många som möjligt som är relevanta för dem och deras behov.

Gruppterapi och stödgrupper – likheter och skillnader

Även om varje grupp erbjuder olika slags stöd, finns det flera saker som är gemensamma för gruppterapi och stödgrupper. Båda formerna för ihop personer med liknande mentala och beteendemässiga problem, skapar möjligheter att analysera och diskutera känslor i grupp, förbättrar självkänslan och självmedvetenheten och förhindrar tendensen att isolera sig. Men det finns också viktiga skillnader mellan gruppterapi och stödgrupper.

Skillnader i hur grupperna leds

Gruppterapi leds av en utbildad terapeut som håller i gruppdiskussionerna, aktiviteterna och de psykologiska övningarna. Stödgrupper drivs i allmänhet av personer som själva har erfarenhet av psykiska eller beteendemässiga hälsoproblem och har lyckats tillfriskna. I en stödgrupp får personer som delar liknande erfarenheter eller har svårt med sociala relationer möjlighet att stötta och hjälpa varandra.

Skillnader i mål och syfte

Gruppterapi och stödgrupper skiljer sig åt när det gäller mål och syfte. Stödgrupper går vanligtvis ut på att hjälpa människor att hantera ett specifikt problem som missbruk, sorg eller hälsoproblem. Gruppterapi fokuserar på att hjälpa medlemmarna i gruppen att bättre förstå både sina tankar och beteenden och hur man ändrar dem och sedan hjälpa dem att omsätta det i praktiken.

Skillnader i fokus

Stödgrupper fokuserar vanligtvis på ett gemensamt problem som alla delar, exempelvis drog- eller alkoholmissbruk, och deltagarna är där för att få stöd att ta itu med just detta problem. I gruppterapi kan deltagarnas erfarenheter variera från problem med ångest och depression till problem med ätstörningar och posttraumatiskt stressyndrom. I gruppterapi kan flera metoder användas för att hjälpa deltagarna med ett antal olika problem.

Skillnader i engagemang

I allmänhet är man välkommen att gå med i och lämna en stödgrupp när som helst och det innebär inga särskilda förpliktelser att delta. Naturligtvis uppmuntras man vanligtvis att delta regelbundet eftersom det är till nytta för både en själv och gruppen. Gruppterapi däremot kräver ofta ett engagemang och att man närvarar på alla gruppsessioner. Om man inte är engagerad och närvarande på alla möten kan det ha en negativ inverkan på hela gruppen och den egna återhämtningen.

Skillnader i kostnad

När det gäller stödgrupper som Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner (liksom andra 12-stegsgrupper) är det gratis att delta. Man kan också få gratis eller subventionerat gruppstöd via en hälsovårdsmyndighet eller välgörenhetsorganisation. När det gäller gruppterapi är den tjänsten oftast förknippad med en kostnad eller så ingår den i ett privat rehabiliteringsprogram.

Hur man får ut det mesta av gruppterapi

Om du funderar på att anmäla dig till gruppterapi eller ett behandlingsprogram kanske du känner dig osäker på var du ska leta eller hur du ska få ut det mesta av terapin. Det är en helt normal känsla, så här kommer därför några förslag som hjälper dig att få ut det mesta av gruppterapi.

Ärlighet

Till att börja med kan tanken på att du måste vara helt ärlig kännas svår eller till och med skrämmande. Börja med att analysera och sätta ord på dina tankar och känslor, och öva sedan på att dela med dig av dem under gruppterapin så fort möjlighet ges. Gruppterapi är en trygg och säker oas där du kan berätta om du känner dig rädd, frustrerad, uttråkad, upplivad, arg, ledsen eller glad eller kanske inte ens vet vad du känner.

Feedback

En stor fördel med gruppterapi är att du kan få värdefull feedback från andra i gruppen och inte bara från terapeuten. Detta kan bli en ögonöppnare för dig och hjälpa dig att börja förstå hur ditt beteende kan påverka andra. Du inser också att du inte är ensam, och du kan börja ta itu med din förnekelse och övervinna din oro över hur du uppfattas av andra.

Engagera dig i gruppen

Det fina med gruppterapi är att det är en trygg plats där du kan konfrontera andra i gruppen utan att behöva vara orolig för negativa reaktioner som du kanske har upplevt i andra sammanhang. Du kan till exempel konfrontera någon i gruppen om du tycker att hen förnekar sitt problem eller intar försvarsställning, eller om du inte håller med personen eller vill uttrycka saken från ett annat perspektiv, eller om du tycker att någon drar sig undan eller inte bidrar.

Öva på nya beteenden

Gruppen är en trygg plats där du kan öva på olika sätt att interagera med andra människor. Du kan säga saker i gruppen som du kanske inte skulle vilja säga till dina vänner eller din familj.

Fördelar med gruppterapi

Gruppterapi tvingar dig att motarbeta tendensen att isolera sig, något som är vanligt bland personer med psykisk sjukdom och missbruksproblem. I gruppterapi kan man vara sig själv och komma fram till vad man egentligen tycker och tänker. Man får också uppleva en gemenskap och stöttning från personer som har gått igenom liknande saker som en själv. Allt detta är mycket viktigt för att man ska kunna utvecklas psykiskt och i sina relationer till andra människor.