Dubbeldiagnos vid missbruksbehandling

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Ett stort folkhälsoproblem som uppmärksammas alltmer är att många som lider av substansmissbruk samtidigt lider av någon annan psykisk störning, så kallad dubbeldiagnos. Dubbeldiagnos är numera vanligt förekommande bland patienter som söker hjälp för alkohol- eller narkotikamissbruk. Personer med denna diagnos behandlas bäst i en sjukhusmiljö för att man framgångsrikt ska kunna diagnostisera och behandla båda sjukdomarna.

Några vanliga exempel på samtidiga störningar hos personer med substansmissbruk är:

 • posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • ångest, depression
 • ätstörning
 • sexuell tvångsmässighet/sexmissbruk
 • andra psykiska störningar

Ladda ner broschyr för Smarmore Castle

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Smarmore Castle och vad vi kan erbjuda.

Vad är dubbeldiagnos?

Dubbeldiagnos, eller samverkande störningar som det också kan kallas, är ett vanligt och mycket komplext fenomen som beskriver en person som både lider av psykisk sjukdom och substansbrukssyndrom. De flesta personer med dubbeldiagnos rapporterar att deras första psykiska störning inträffade vid en tidigare ålder än deras första substansstörning.

Diagnosen kan användas brett för att beskriva en kombination av psykiska problem: depression och alkoholbrukssyndrom; allvarlig psykisk sjukdom, som psykos, och marijuanamissbruk; mildare psykisk sjukdom, som generaliserat ångestsyndrom, och beroende av lugnande medel.

Termen dubbeldiagnos är dock ofta vilseledande när det gäller personer med komplexa behov och med mer än två psykiska problem, beteendeproblem och/eller drogmissbruk och andra missbruk. Dessutom är det svårt att diagnostisera psykisk sjukdom hos dem som använder sinnesförändrande ämnen eftersom substansanvändning ofta kan orsaka psykiska störningar. Det är därför nödvändigt att skilja mellan psykisk sjukdom orsakad av substansmissbruk och redan existerande psykisk sjukdom.

Stor försiktighet måste iakttas när man diagnostiserar personer med dubbeldiagnos eftersom behandlingen som följer kan få negativa konsekvenser om diagnosen är fel.

Till exempel kan klinisk depression som inte har samma bakomliggande orsak som en persons alkoholmissbruk kräva specifik medicinering och specifikt fokuserad psykoterapi. Om man blir feldiagnostiserad kan läkemedlen och terapin som man får vara ganska olämpliga och ineffektiva och kan även ha en negativ effekt på ens förmåga att tillfriskna .

Personer med samverkande störningar står inför komplexa utmaningar. De har fler återfall, fler sjukhusvistelser och ökad risk för hemlöshet och hiv- och hepatit C-infektion jämfört med personer som har antingen en psykisk störning eller substansbrukssyndrom.

Behandling av dubbeldiagnos blir allt vanligare bland patienter som söker hjälp för alkohol- eller narkotikamissbruk på Smarmore Castle.

Tecken och symtom på substansmissbruk

Substansmissbruk är ett allvarligt tillstånd som uppstår när effekterna av en drog förändrar hjärnans limbiska system, vilket skapar ett intensivt sug och begär efter att använda drogen igen trots de negativa konsekvenserna.

Om du har kämpat med drog- eller alkoholmissbruk under en längre tid eller i höga doser, kan du börja utveckla en tolerans mot drogen. Det betyder att du behöver mer och mer av drogen eller alkoholen för att uppnå samma effekt.

När hjärnan har vant sig vid en sinnesförändrande substans kan det kännas som att man behöver drogen för att upprätthålla normalitet eller för att undvika abstinensbesvär.

I den här fasen kan substansmissbruk ha en djupt negativ inverkan på personens liv och livet för hens familj och vänner. Substansmissbruk, beroende och beroendebeteende kan orsaka plågsamma symtom och konsekvenser, bland annat förstörda relationer, nedsatt arbetsförmåga, försämrad fysisk hälsa och okontrollerbara ekonomiska problem.

Om du är orolig för dig själv eller någon annan finns det några synliga tecken på missbruk som du kan hålla utkik efter, till exempel sömnrubbningar, kraftig berusning och försämrad koordinationsförmåga eller om personen gömmer droger, ljuger om hur mycket drog hen tar eller hur ofta den tas, blandar en sinnesförändrande substans med en annan osv.

Känner du igen något av de följande symtomen på missbruk hos dig själv eller en närstående?

Psykiska symtom:

 1. ångest och depression
 2. låg självkänsla och känslor av hopplöshet
 3. dåligt minne
 4. ökad aggressivitet eller vredesutbrott
 5. utmattning
 6. vanföreställning och paranoia
 7. oro
 8. koncentrationsbrist
 9. försämrat omdöme

Beteendemässiga symtom:

 • hemlighetsfull eller oärlig om droganvändningen
 • klarar inte att minska eller sluta med drogmissbruket
 • försämrad prestationsförmåga
 • dålig närvaro på jobbet eller i skolan
 • isolerar sig
 • tappat intresset för hobbyer
 • fortsätter drogmissbruket trots negativa konsekvenser

Fysiska symtom:

 1. tappat intresset för sitt fysiska utseende
 2. tappat intresset för den personliga hygienen
 3. viktnedgång
 4. självskadebeteende
 5. sömnrubbningar

Hur man känner igen en dubbeldiagnos

Många av symtomen på missbruk är också symtom på psykisk sjukdom, så det kan vara svårt att identifiera om du eller din vän lider av effekterna av missbruk eller om det även finns en psykisk sjukdom med i bilden.
Varningssignalerna för dubbeldiagnos varierar från person till person. Det beror på att det finns många typer av droger och psykiska störningar som har olika slags biverkningar och symtom.

Det finns dock några vanliga problem som personer med dubbeldiagnos har gemensamt.

Tecken på dubbeldiagnos:

 • Innan du utvecklade ett beroende hade du problem med ångest eller depression eller så hade du fått en diagnos på en psykisk störning såsom bipolär sjukdom eller personlighets- eller sinnesstörning.
 • Du har svårt att sluta med ditt missbruk eftersom din ångest, din depression eller dina mentala problem förvärras om du inte tar alkohol eller droger.
 • Du känner dig bortstött av dina vänner eller din familj.
 • Du upplever ibland perioder av extrema känslomässiga toppar och dalar.
 • Du känner att du har tappat kontrollen eller att du inte kan hantera din situation så du använder alkohol eller droger för att lugna dig själv.
 • Du har ringt krislinjer eller blivit inlagd på sjukhus på grund av din psykiska hälsa.
 • Det finns en historia av missbruk eller psykisk sjukdom i din familj.

Rutinmässig, grundlig och integrerad screening och dubbeldiagnos behövs för att man ska kunna ge lämplig behandling och undvika underdiagnos eller feldiagnos.

Kopplingen mellan substansmissbruk och psykisk hälsa

Forskare och läkare är eniga om att psykiska problem och missbruksproblem ofta är inbördes relaterade. Man börjar också mer och mer inse att en kombination av drogmissbruk och psykiska hälsoproblem medför allvarliga sociala, psykiska och fysiska konsekvenser.

Men det kan vara svårt att fastställa vad som orsakade vad eftersom samverkande störningar kan ha liknande symtom och orsaka varandra, vilket innebär att det finns en risk att man ger en felaktig diagnos eller helt missar det ena sjukdomstillståndet.

Någon kanske vänder sig till sjukvården med sina psykiska hälsoproblem, exempelvis ångest, men substansbrukssyndromet upptäcks inte, vilket försvårar hanteringen av det psykiska problemet.
Eller så är det tydligt att personen har ett substansbrukssyndrom men man missar det psykiska hälsoproblemet.

Det kan innebära att personen har svårt att återhämta sig från sitt missbruk och upplever frekventa återfall, vilket bara förvärrar de negativa upplevelserna av det psykiska hälsoproblemet.

Psykiska störningar kan också förväxlas med abstinenssyndrom. Men psykiska störningar uppstår ibland som ett resultat av abstinensbesvär från substanser som alkohol, stimulantia eller lugnande medel, vilket skapar förvirring mellan psykiska symtom och substansbrukssyndrom.

Behandling av patienter med dubbeldiagnos

Dubbeldiagnos kan behandlas på olika sätt av olika behandlingsorganisationer men vanligtvis innehåller behandlingen en kombination av terapier, grupparbeten, traumahantering, kompletterande terapier och 12-stegsmöten. Dubbeldiagnos behandlas bäst i slutenvård eftersom man då regelbundet kan övervaka de samverkande störningarna och analysera hur patienten svarar på behandlingen.

Återhämtning från dubbeldiagnos kräver tid, hårt arbete och bred kompetens. Man har konstaterat att personer som får mer konstant stöd och deltar aktivare i behandlingsprogram för dubbeldiagnoser lyckas bättre med att hantera sitt missbruk och upplever mindre psykiska påfrestningar och ett bättre välmående.

Behandlingsanläggningar för dubbeldiagnos i Irland

Irland är för närvarande inte väl rustat för att ge behandling för dubbeldiagnoser. Enligt Dual Diagnosis Ireland ”är de flesta psykiatriska tjänster och behandlingscentra i Irland för närvarande inte rustade för att ge sådana personer en holistisk behandling”.

Smarmore Castle har dock ett behandlingsprogram som är väl beprövat och hjälper patienter med dubbeldiagnos att tillfriskna eftersom de får ständig medicinsk och psykoterapeutisk behandling som behandlar båda sjukdomarna samtidigt, både missbruket och eventuella ytterligare psykiska störningar. Vi inser vilka utmaningar dubbeldiagnos innebär och använder särskilda bedömningsverktyg för att säkerställa att korrekt diagnos ställs.

Behandling för dubbeldiagnos vid Smarmore Castle

Vårt intensiva, personliga behandlingsprogram följer 12-stegsmodellen och erbjuder avgiftning och medicinsk behandling, psykoterapi, kognitiv beteendeterapi (KBT) och andra specialiserade behandlingsformer. Våra alternativa behandlingar , som hästterapi och trumterapi, hjälper oss att utforska de dolda orsakerna till missbruk och relaterade psykiska problem.

Vårt välutbildade och erfarna team av medicinsk personal består av en psykiater, certifierade terapeuter, läkare och sjuksköterskor. Som en del av behandlingen granskar teamet dagligen varje patients framsteg och rekommenderar justeringar av patientens personliga behandlingsplan efter behov.

Det gör det möjligt för mer komplexa fall, till exempel personer med dubbeldiagnos, att få den tid och uppmärksamhet de behöver för att kunna återhämta sig helt.

På Smarmore Castle kommer patienter med dubbeldiagnos att påbörja det vanliga behandlingsprogrammet där det ingår individuell terapi och gruppterapi, skriftliga uppgifter, pedagogiska föreläsningar och workshops. Förutom behandlingsplanen kommer klienterna att få rådgivning från specialister i vårt team som utreder eventuella ytterligare problem som uppstår hos personer med dubbeldiagnos, såsom ilska, depression eller ångest.

Om du diagnostiseras med posttraumatiskt stressyndrom, komplext posttraumatiskt stressyndrom eller utvecklingstrauma kan du behöva traumabehandling, exempelvis EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), som är en psykoterapeutisk metod baserad på ögonrörelser. Det finns också specialistteam som behandlar barndomstrauma, sorg och andra liknande problem.

Vårt mål är att utbilda patienter om deras sjukdomar samtidigt som vi bygger upp deras självkänsla och hjälper dem att få en stark motivation. Vi lär också ut hanteringsstrategier som ger klienterna verktyg så att de kan tillämpa återfallsförebyggande tekniker när de har lämnat behandlingen.

Kontakta oss för behandling av dubbeldiagnos

Om du, eller någon nära dig, kämpar med både missbruk och en psykisk sjukdom, är det viktigt att du söker hjälp för båda sjukdomarna för att kunna tillfriskna. Kontakta oss om du är intresserad av behandling eller vill ha råd om hur du tar nästa steg.

Kontakta oss idag

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*